Tauragės Tarailių progimnazija

Nuostatai

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-83

 

TAURAGĖS  TARAILIŲ  PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės  Tarailių progimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Tauragės  Tarailių progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, progimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Tauragės  Tarailių progimnazija, trumpasis pavadinimas – Tarailių progimnazija. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas - 190459552.

3. Progimnazijos istorija: 1992-1993 m. – Tauragės II-oji pradinė mokykla, nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. – Tarailių pagrindinė mokykla, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. – Tarailių progimnazija.

4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga., kodas 950;

5. Progimnazijos priklausomybė – Savivaldybės mokykla, kodas 20;

6. Progimnazijos savininkas – Tauragės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas - 111107410, buveinės adresas Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė.

7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba, buveinės adresas Respublikos g. 2, 72255, Tauragė:

7.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

7.6. sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Progimnazijos veiklos koordinatorius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

9. Progimnazijos buveinė – Melioratorių g. 9, 72111 Tauragė.

10. Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

11. Mokyklos tipas – progimnazija, kodas 3129.

12. Pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija, kodas 31231100.

13. Mokymo kalba – lietuvių, kodas lit.

14. Mokymo formos:

14.1. grupinio mokymo;

14.2. pavienio mokymo;

15. Mokymo formos įgyvendinamos:       

15.1. grupinio mokymo forma įgyvendinama:

15.1.1  kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir (ar) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;

15.2. pavienio mokymo forma įgyvendinama:

15.2.1. individualiu, savarankišku ir (ar) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;

15.2.2. ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu.

16. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

17. Progimnazijos skyrius, esantis kitoje vietovėje:

17.1 Tarailių progimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės:

17.1.1. grupių  buveinė – Melioratorių g. 4A, 72111 Tauragė;

17.1.2. įsteigimo data – 2004 m.;

17.1.3. mokymo kalba – lietuvių kalba, kodas lit;

17.1.4. mokymo forma – dieninė, kodas 1;

17.1.5. vykdoma švietimo programa – ikimokyklinis ugdymas.

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 18. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

 19. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 19.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas (I dalis), kodas 85.31.10;

 19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

 19.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10;

 19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

 19.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

 19.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

 19.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

 19.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

 20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 20.1. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

 20.2. žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

 20.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

 20.4. kitos mokamos paslaugos.

 21. Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokinių mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

 22. Progimnazijos veiklos uždaviniai:

 22.1. teikti ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinio ugdymo programos I dalies išsilavinimą;

 22.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

 22.3. teikti mokiniams kitą  reikiamą pagalbą;

 22.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

 23. Įgyvendindama pavestus uždavinius Progimnazija:

 23.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

 23.2. rengia pagrindinio ugdymo programos I dalį papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

 23.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos I dalies bei pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos I dalies pritaikytas ir individualizuotas programas, neformaliojo vaikų švietimo programas, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ugdymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymo sutartyse pasirašytus įsipareigojimus; užtikrina geros kokybės švietimą;

 23.4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

 23.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą;

 23.6. vykdo profesinį informavimą ir konsultavimą;

 23.7. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiria specialųjį ugdymą;

 23.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupes, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

 23.9. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

 23.10. organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą , atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 23.11. inicijuoja, kuria įvairius švietimo projektus ir juose dalyvauja;

 23.12. kuria reikiamą materialinę bazę ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

 23.13. organizuoja mokinių maitinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

 23.14. organizuoja mokinių vežiojimą į progimnaziją ir iš jos teisės aktų nustatyta tvarka;

 23.15. viešai skelbia informaciją apie progimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

 23.16. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 24. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 25. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

 25.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

 25.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

 25.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

 25.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

 25.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

 25.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

 25.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 26. Mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

 

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 27. Progimnazijos veikla organizuojama vadovaujantis:

 27.1. direktoriaus patvirtintu strateginiu veiklos planu, kuriam yra pritarusios progimnazijos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo;

 27.2. direktoriaus patvirtintu metiniu veiklos planu, kuriam yra pritarusi progimnazijos taryba;

 27.3. direktoriaus patvirtintu Progimnazijos ugdymo planu, kuriam yra pritarusi progimnazijos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo;

 28. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras. Progimnazijos direktorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybai.

 29. Direktorius:

 29.1. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtina progimnazijos vidaus struktūrą, progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

 29.2. nustato progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

 29.3. nustato direktoriaus pavaduotojams metines veiklos užduotis ir atlieka jų veiklos vertinimo procedūras Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas tvarka;

 29.4. kiekvienais metais teikia Progimnazijos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

 29.5. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

 29.6. priima į progimnaziją mokinius savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

 29.7. tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles, suderinęs su progimnazijos taryba;

 29.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

 29.9. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina progimnazijos  veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

 29.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

 29.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

 29.12. sudaro progimnazijos vardu sutartis progimnazijos funkcijoms vykdyti;

 29.13. organizuoja progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

 29.14. valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

 29.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis, organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

 29.16. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

 29.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

 29.18. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;

 29.19. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

 29.20. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Progimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

 29.21. paveda teisės aktų nustatyta tvarka dalį savo funkcijų atlikti direktoriaus pavaduotojams;

 29.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 30. Direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi progimnazijoje, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Progimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 31. Už šių nuostatų 29 punkte išvardytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą direktoriui gali būti taikoma drausminė ar  kitokia atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

 32. Progimnazijoje  sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kuris mokinių sukaupiamas ugdymo (si) procese, pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su progimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinė  taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą progimnazijoje, teikia progimnazijos direktoriui suderintus metodikos grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

 33. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių  grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktorius. Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas.

 34. Metodinės tarybos veiklą progimnazijoje koordinuoja direktorius.

 35. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 36. Progimnazijos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę  demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams.

 37. Taryba sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato progimnazijos direktorius.

 38. Į tarybą lygiomis dalimis (4+4+4) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, o mokytojus – mokytojų taryba,  mokinius – mokinių parlamentas.

 39. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

 40. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje.

 41. Taryba:

 41.1. teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

 41.2. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, Progimnazijos metiniam veiklos planui,  Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

 41.3. teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

 41.4. svarsto Progimnazijos  lėšų naudojimo klausimus;

 41.5. išklauso Progimnazijos metinės veiklos ataskaitą ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

41.6. įvertina Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir sprendimą dėl direktoriaus  įvertinimo pateikia Savivaldybės tarybai švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 41.7. teikia siūlymus Tauragės rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

 41.8. svarsto mokytojų metodikos tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

 41.9. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

 41.10. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

 41.11. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų;

 42. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

 43. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

 44. Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros,  švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 45. Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.

 46. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

 47. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

 48. Progimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai. Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje iš trijų asmenų. Tėvų komitetai, bendraudami su klasių auklėtojais, padeda spręsti klasių veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus: aptaria su klasių auklėtojais  mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, maitinimo klausimus, padeda organizuoti klasių renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.

 49. Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Progimnazijos tėvų komitetą, kuris  balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komiteto narių, renka Progimnazijos tėvų komiteto pirmininką. Progimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Progimnazijos bendradarbiavimo klausimus.

 50. Visuotinis Progimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba 1/5 tėvų reikalavimu svarbiais Progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

 51. Progimnazijoje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – mokinių parlamentas. Jį sudaro du kiekvienos klasės susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių parlamentui vadovauja balsų dauguma  savivaldos institucijos išrinktas vadovas (prezidentas). Mokinių parlamentas aptaria mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.

 VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 52. Darbuotojai į darbą Progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokamas atlygis  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai tobulina kvalifikaciją  ir atestuojasi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

55. Progimnazija  patikėjimo teise perduotą Tauragės rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Progimnazijos lėšos:

56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos  ir Tauragės rajono savivaldybės  biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

56.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

56.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

57. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Progimnazija  buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA 

60. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Progimnazijos interneto svetainėje, prireikus – teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

61. Pranešimai apie Progimnazijos likvidavimą, reorganizavimą, vidaus struktūros pertvarką ar pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje ir/arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

62. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva.

63. Mokyklos nuostatų pakeitimus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

64. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

65. Mokykla reorganizuojama,  likviduojama ar pertvarkoma Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

66. Mokykla turi interneto svetainę www.tarailiai.lm.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

67. Viešieji pranešimai skelbiami:

67.1. Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami mokyklos interneto svetainėje  arba vietos spaudoje.

67.2.  Pranešimai, kuriuos pagal šiuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami mokyklos interneto svetainėje, prireikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

_________________

Direktorė                                                                                                                                                                                                Elmyra Jurkšaitienė