Tauragės Tarailių progimnazija

Progimnazijos istorija

1993 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos pavadinimas yra kilęs iš Tarailių kaimo vardo, kuris rašytiniuose šaltiniuose aptinkamas jau XVII amžiuje. Kaimo pavadinimo semantika yra nežinoma. Jis visiškai išnyko XX a. viduryje. Kadangi buvęs kaimas plytėjo miesto pakraštyje, čia buvo statoma daug gyvenamųjų namų, melioracijos įmonių, mašinų aptarnavimo stotis, prekybos centras. 1973 ši teritorija buvo prijungta prie miesto. Atsirado Tarailių mikrorajonas. 1972 m. buvo atidarytas vaikų darželis. 1992 atvėrė duris Tauragės II -oji pradinė mokykla, kuriai vadovavo direktorė Elena Stasiulienė. 1993 m. rugsėjo 1 d. ši mokykla išaugo į pagrindinę mokyklą ir 1999 m. rugsėjo 1 d. tapo pagrindine dešimtmete mokykla. 
1993 m. rugsėjo 1 d. Kurti savo veidą ir apsispręsti, kokiu keliu žengti, padėjo respublikoje vykdoma švietimo reforma, veikiantys įvairūs fondai, projektai, programos. Pasirinkome mokyklos kryptį –„Mokykla – kultūros centras“,  kurios ugdymo turinio kaitos pagrindas – etninė kultūra. Įsijungėme į Atviros Lietuvos fondo programą „Švietimas Lietuvos ateičiai“, dalyvavome projekte  „Mokyklos lyderiai – 2“. Pirmasis mokyklos veiklos etapas vyko trejus metus. Vykdėme „Mokyklos, kaip demokratiškos institucijos“ programą, kurios tikslas buvo sukurti demokratišką mokyklą. Šiuo laikotarpiu labiausiai aktyvi tapo mokinių savivalda, įkurtas mokinių klubas „MES“, įkurta studijų grupė „Mokinių savivalda“, produktyviai dirbo mokyklos ir pedagogų tarybos.
Antrajam mokyklos veiklos etape (nuo 1996 m.) kūrėme efektyviai dirbančią mokyklą. Jautėme bendrą atsakomybę. Įstojome į Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubą. Dalijamės sukaupta darbo patirtimi. Mėgstame keliauti. Kasmet aplankome įžymias Lietuvos kultūros ir paveldo vietas. Pradėjome vykdyti Šiaurės ir Baltijos šalių projektą „Ugdymo turinio ir pedagogų profesinės kultūros plėtotė“. Šio projekto tikslas – keisti mokyklą, individualizuojant ugdymo turinį, sukuriant gerą mokymosi aplinką, ugdant mokinių sociokultūrinius ir informacinius įgūdžius ir atsakomybę, įtraukiant juos į mokyklos valdymą. Tobulinant ugdymo procesą, sukūrėme individualias ugdymo programas, daug dėmesio skyrėme darbo metodams, visos veiklos planavimui, kvalifikacijos kėlimui. Įkūrėme studijų grupes mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vedame metodinius rytmečius. Šiame etape daug dėmesio skyrėme bibliotekos, kaip informacijos centro, kūrimui. Dalyvavome  ALF bibliotekų  projekte. Įrengėme ir kompiuterizavome skaityklą. Gražūs pasiekimai rajone ir respublikoje įvairiose ugdymo srityse: dalykinėse olimpiadose, rašinių, piešinių, sporto konkursuose. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Tauragės r. Tarailių pagrindinė mokykla tapo Tauragės Tarailių progimnazija. 
Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. mokyklai vadovavo direktorė Viktorija Paulauskienė, nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. spalio 3 d. progimnazijai vadovavo direktorius Remigijus Masteika, nuo 2016 m. spalio 4 d. iki 2017 m. lapkričio 7 d. laikinai direktorės funkcijas atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Lebedžinskienė. 
Nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2023 m. sausio 9 d. progimnazijai vadovavo direktorė Elmyra Jurkšaitienė.

Informacija atnaujinta 2023 m. sausio 9 d.