Tauragės Tarailių progimnazija

Darbo užmokestis 
Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį  darbo užmokestį (bruto) neatskaičius mokesčių (eurais)

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius 2022 metai 2023 m. 
I ketv.
2023 m.
II ketv.
2023 m.
III ketv.
2023 m.
IV ketv.
Direktorius 1 * * * * *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 * * * * *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams 1 * * * * *
Mokytojas 3 1487,00
Vyresnysis mokytojas 11 1583,00
Mokytojas metodininkas 13 1714,00
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 1346,00
Pailgintos dienos grupės auklėtojas 3 1086,00
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2 1480,00
Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas 2 1567,00
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 0 0
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas 1 * * * *
Socialinis pedagogas 1 * * * *
Specialusis pedagogas 1 * * * *
Logopedas (0,75 et.) 1 * * * *
Psichologas (0,5 et.) 0 0 0 0 0
Bibliotekininkas 1 * * * *
Mokytojo padėjėjas 4 905,00
Vyriausiasis buhalteris 1 * * * *
Raštinės vedėjas 1 * * * *
Inžinierius-programuotojas (0,5 et.) 1 * * * *
Vairuotojas 1 * * * *
Dietologas (0,5 et.) 0 0 0 0 0
Valytojas 3 730,00
Darbininkas 1 * * * *
Kiemsargis 2 730,00
Virtuvės pagalbinis darbuotojas (0,625) 1 * * * *

* neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22 punkto 22.3. papunkčiu, „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Informacija atnaujinta 2023 m. sausio 16 d.